Salon Seudun Käsityöläiset ry - Säännöt


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Salon Seudun Käsityöläiset ry ja sen kotipaikka on Salo.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Salon seudun käsityöläisyyttä sekä alan toimijoiden yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä. Yhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- osallistuu tarkoitusta koskevaan toimintaan ja aktivoi yhteistyötä
- järjestää tilaisuuksia, koulutusta ja retkiä
- harjoittaa tiedotustoimintaa ja edistää alueen toimijoiden viestintää
- harjoittaa käsityöläistuotteiden ja tarvikkeiden myyntiä ja välitystä
- toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja alan toimijoiden kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
- järjestää rahakeräyksiä ja arpajaisia
- järjestää myyjäisiä sekä pienimuotoista kahvila tms. toimintaa
- ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, yritys tai muu yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi tai enintään neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin yksin.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammitoukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista näänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.